خود آزمايي صص 62 61

1 – وزن هايي كه از نظر نظم ميان هجاهاي كوتاه و بلند يكسان باشند و وزن هاي ديگر مثل مسدس و مربع سالم يا محذوف از آن به دست بيايد .

2 –

بضاعت نياوردم الّا اميد         خدايا ز عفوم مكن نااميد         « سعدي »

    بـ     ضا     عَت    نَـ     يا     وَر     دَ    مِلـ     لا     اُ     ميد

     U      ــ      ــ      U     ــ     ــ      U    ــ     ــ      U     ــ

    خُـ    را       يا     ز     عَفـ    وَم    مَـ   كُن     نا     اُ     ميد

      U     ــ      ــ       U    ــ     ــ      U    ــ     ــ      U     ــ

       فعولن               فعولن              فعولن              فعل

بحر : متقارب مثمن محذوف

هجاي پاياني هر دو مصراع كشيده است كه طبق اختيار وزني بلند محسوب مي شود .

در هجاي هشتم مصراع اول طبق اختيار زباني همزه حذف شده است .

 

باران اشكم مي دود وز ابرم آتش مي جهد         با پختگان گوي اين سخن سوزش نباشد خام را     « سعدي »

    با     را     نِ     اَشـ     كَم     مي     دَ     وَد     وَز    اَبـ    رَ    ما    تَش    مي     جَـ    هَد

      ــ    ــ      U      ــ      ــ      ــ        U     ــ     ــ     ــ     U    ــ    ــ      ــ        U     ــ

    با     پُخـ   تِـ     گان     گو     يين    سـُ   خن   سو   زِش   نَـ    با    شَد     خا      م     را

      ــ     ــ     U      ــ      ــ      ــ         U     ــ     ــ    ــ     U   ــ    ــ      ــ         U     ــ

       مستفعلن                        مستفعلن                   مستفعلن              مستفعلن

بحر : رجز مثمن سالم

حذف همزه در هجاي     دوازدهم مصراع اوّل و هجاي ششم مصراع دوّم طبق اختيارات زباني صورت گرفته است .

 

نسيم صبح را گفتم كه با او جانبي داري          كز آن جانب كه او باشد صبا عنبر فشان آيد     « سعدي »

    نَـ     سيـ      م      صُبـ     ح     را     گُفـ     تَم     كِ     با     او    جا    نِـ    بيـ    دا    ري

      U      ــ         U       ــ       U     ــ      ــ      ــ       U     ــ    ــ     ــ     U     ــ     ــ    ــ

    كَـ    زان      جا      نب      كِ    او      با       شَد    صَـ    با    عَنـ   بَر    فِـ    شا     نا    يَد

       U     ــ       ــ      ــ          U     ــ     ــ       ــ        U     ــ    ــ    ــ      U     ــ    ــ    ــ

       مفاعلين                         مفاعلين                      مفاعلين                       مفاعلين

بحر : هزج مثمن سالم        

در هجاي دوّم و پانزدهم مصراع دوّم همزه طبق اختيارات زباني حذف شده است .

 

اي مسلمانان فغان زان نرگس جادو فريب        كاو به يك ره برد از من صبر و آرام و شكيب     « سعدي »

    اي     مُـ     سَلـ     ما     نان      فـ      ـغان      زان      نَر     گِـ    سِ     جا     دو     فَـ    ريب

       ــ       U      ــ     ــ     ــ          U        ــ         ــ      ــ         U    ــ      ــ     ــ        U      ــ

    كو     بِـ      يك    ره     بُر        د       از         مَن      صَبـ    رُ     آ       را      مُ     شـ   كيب

       ــ      U       ــ     ــ     ــ          U       ــ         ــ        ــ        U    ــ      ــ      ــ       U     ــ

       فاعلاتن                               فاعلاتن                           فاعلاتن                     فاعلن

بحر : رمل مثمن مخدوف

هجاي پاياني هر دو مصراع كشيده است كه طبق اختيارات وزني فقط بلند محسوب مي شود .

در هجاي سيزدهم ، طبق اختيارات زباني مصوّت كوتاه به بلند تبديل مي شود ( واو عطف )

3 –

اگر مرد عشقي كمِ خويش گير            وگرنه ره عافيت پيش گير      « سعدي »

    اَ     گر      مَر     دِ     عِشـ     قي    كَـ    م     خيـ    ش     گير

     U     ــ      ــ       U      ــ      ــ       U    U      ــ      U       ــ

    وَ     گر      نَـ     رَ      هِـ       عا     فِـ   يت     پيـ    ش      گير

     U     ــ      ــ      U      ــ       ــ       U    ــ      ــ      U        ــ

       فعولن              فعولن                  فعولن                فعل

بحر : متقـارب مثمن مخدوف در هجاي سوم مصراع دوم طبق اختيارات زباني مصوّت كوتاه به بلند تبديل مي شود  هجاي پايان كلمه در هجاي هشتم مصـراع اول و هجـاي پنجم مصراع دوم طبق اختيارات زباني مصـوّت كوتاه به بلند تبـديل مي شود ( كسره ي اضافه )

 

به فريادم ز تو هر روز ، فرياد             ازين فرياد روز افزونم اي دوست       «  نظامي »

    بـ     فر     يا    دَم     زِ      تُ      هر     رو     ز      فر     ياد

      U     ــ     ــ    ــ      U      U       ــ     ــ       U     ــ      ــ

    اَ     زين    فر    يا      د     رو      زَف    زو     نَ     مي    دوست

     U      ــ     ــ    ــ       U      ــ       ــ     ــ      U      ــ       ــ

      مفاعلين                       مفاعلين                   فعولن

در هجاي ششم مصراع اول ، طبق اختيارات زباني ، مصوّت كوتاه به بلند تبديل مي شود ( هجاي پايان كلمه )

بحر : هزج مسدس محذوف هجاي آخر بيت كشيده است كه طبق اختيارات وزني ، بلند محسوب مي شود .

سپردم به تو دل ندانسته بودم           كه تو بي وفا در جفا تا كجايي       « فرّخي سيستاني »

    سـ     پُر     دَم      بِـ    تُ     دِل     نَـ     دا    نِسـ    تِ     بو     دم

      U      ــ     ــ        U     U      ــ       U     ــ    ــ      U     ــ     ــ

    كِ     تُ     بي      و    فا      در     جَـ    فا     تا      كُـ     جا    يي

      U      U      ــ        U    ــ     ــ        U    ــ    ــ        U     ــ     ــ

بحر : متقـارب مثمن سـالم در هجاي پنجم مصراع اول و هجاي دوم ، طبق اختيارات زباني مصوّت كوتاه به بلند تبديل مي شود ( هجا پايان كلمه )

 

ز فراق چون ننالم من دل شكسته چون ني         كه بسوخت بندبندم ز حرارت جدايي    « عراقي »

    ز     فِـ     را     ق     چُن     نـ    نا     لم    مَـ    نِ     دل     شـ    كَسـ    تِ    چُن    ني

     U     U     ــ      U      ــ       U    ــ     ــ     U    U      ــ        U      ــ      U      ــ     ــ

    كِـ    بِـ     سو   خت   بَنـ      د    بَنـ    دم    زِ     حَـ    را       رَ      تِ     جُـ     دا      يي

     U    U      ــ      U     ــ        U    ــ     ــ     U     U    ــ        U      U       U      ــ      ــ

       فعلاتُ                  فا       علاتن                    فعلاتُ                      فاعلاتن

بحر :‌ رمل مثمن مشكـول در هجاي سيـزدهم مصراع دوم ، طبق اختيـارات زباني ، مصـوّت كوتاه به بلند تبديل مي شود ( كسره ي اضافه )

ديشب گله ي زلفش با باد همي كردم          گفتا غلطي بگذر زين فكرت سودايي      « حافظ »

    ديـ     شب    گِـ    لِـ     ي     زُلـ    فَش    با     با    د    هَـ    مي    كر    دَم

     ــ       ــ        U    U      ــ     ــ‌     ــ     ــ    ــ      U     U     ــ     ــ    ــ

    گفـ     تا       غَـ    لَـ    طي    بُگـ    زَر    زين   فكـ   رَ    تِ    سو    دا     يي

      ــ      ــ        U    U     ــ      ــ     ــ     ــ    ــ       U    U     ــ     ــ‌     ــ

        مفعول                مفاعيلن                   مفعول          مفاعيلن

بحر : هزج مثمن اخرب

در هجاي پنجم مصراع اوّل ، طبق اختيارات زباني مصوّت كوتاه به بلند تبديل مي شود ( كسره ي اضافه )

بسي بگفت خداوند عقل و نشنيدم           كه دل به غمزه ي خوبان مده كه سنگ و سبوست    « سعدي »

    بَـ     سي      بـ     گُفـ     ت    خُـ    دا    وَنـ    د     عَقـ    لُ    نَـشـ     نيـ         دم

     U      ــ        U      ــ       U     U     ــ    ــ      U      ــ     U     ــ          ــ         ــ

    كِـ     دل      بِـ      غم     ز     يِ    خو    بان   مَـ     دِ      كِـ   سَنـ   گُ    سَـ    بوست

      U     ــ        U       ــ      U     U     ــ     ــ      U     U       U     ــ     U     U       ــ

        مفاعلن                        فعلاتن                   مفاعلن                    فَعَلن

بحر : مجنث مثمن مخبون مخدوف  /  در هجاي دهم مصـراع دوم ، طبق اختيـارات زباني مصوّت كوتاه به بلند تبـديل مي شود ( هجاي پايان كلمه )

ركن پاياني مصراع دوم طبق اختيارات وزني به جاي فَعَلن از « فع لن » استفاده مي شود .

 

اي خوب تر از ليلي بيم است كه چون مجنون          عشق تو بگرداند در كوه و بيابانم      « سعدي »

    اي      خو     ب     تَ    رَز     ليـ     لي     بيـ    مَست    كِ    چُن      مَجـ     نون

      ــ       ــ        U      U     ــ     ــ     ــ      ــ    ــ             U     ــ        ــ       ــ

    عِشـ     قِ     تُ      بِـ    گَر     دا      نَد     در     كو  هُ    بِـ      يا         با        نم  

      ــ       ــ       U      U     ــ     ــ     ــ     ــ      ــ     U    U     ــ         ــ       ــ

         مفعول               مفاعيلن                      مفعول          مفاعيلن

هجاي دوم مصراع دوم ، طبق اختيارات زباني مصوّت كوتاه به مصوّت بلند تبديل مي شود ( كسره ي اضافي )

بحر : هزج مثمن اخرب

 

آه سعدي اثر كند در كوه          نكند در تو سنگدل اثري      « سعدي »

    آ       ه       سَعـ     دي     اَ     ثَر      كُـ     نَد      دَر      كوه

     ــ       U        ــ      ــ       U     ــ       U     ــ      ــ       ــ

   نَـ      كُـ        نَد      دَر      تُـ    سَنـ   گ     دل      اَ        ثَـ      ري

    U       U        ــ      ــ         U     ــ      U     ــ       U         U      ــ

فعلاتن مفاعلن فَعلِن       

بحر : خفيف مسدّس مخبون مخدوف

در ركن اوّل مصراع اوّل طبق اختيارات وزني فعلاتن به فاعلاتن تبديل مي شود .

در ركن پاياني مصراع دوّم طبق اختيارات وزني فعلن به فع لن تبديل مي شود .

 

خود آزمايي صص 72 71

1 ـ تكليف دانش آموزي

2 –

روي تو چون نوبهار جلوه گري مي كند         زلف تو چون روزگار پرده دري مي كند    « خاقاني »

    رو     يِ      تُ     چُن     نو     بَـ      هار     جلـ     وِ     گَـ     ري     مي    كُـ     نَد

     ــ      U       U      ــ      ــ        U      ــ      ــ       U      U      ــ      ــ       U      ــ

    زُلـ     فِ     تُ      چُن    رو     زِ      گار      پَر      دِ      دَ     ري     مي     كُ    نَد

     ــ       U      U        ــ     ــ       U     ــ       ــ       U      U      ــ      ــ         U    ــ

      مفتعلن                          فاعلن                  مفتعلن                       فاعلن

بحر : منسرح مثمن مطوي مكشوف

وزن دوري است . مصراع دوم تكرار مصراع اوّل است . بين دو مصراع مكث وجود دارد . هر نيم مصراع هفت هجا دارد در نتيجه تعداد هجاهاي تمام مصراع زوج است ( چهارده تا ) و اركان متناوب دارد . هجاي پايان نيم مصراع است و با وجود كشيده بودن ، بلند محسوب مي شود .

شعر من زان سوزناك آمد كه غم         خاطر گوهر فشانم سوخته است      « خاقاني »

    شِعـ     رِ     مَن     زان    سو    ز      نا     كا     مَد    كِ     غم

      ــ       U     ــ       ــ     ــ       U     ــ     ــ     ــ       U      ــ

    خا      طِ     رِ       گو     هر    فـ     شا    نم     سو    خـ     تَست

      ــ       U      ــ      ــ     ــ       U      ــ    ــ     ــ        U       ــ

        فاعلاتن                      فاعلاتن                     فاعلن

بحر : رمل مسدس مخدوف ( وزن دوري ندارد )

از تو وفا نخيزد داني كه نيك دانم               وز من جفا نيايد دانم كه نيك داني     « خاقاني »

    اَز       تُ      وَ      فا      نَـ      خيـ      زد     دا      ني    كِ     نيـ     ك      دا      نَم

      ــ       ــ       U     ــ        U       ــ       ــ     ــ      ــ        U      ــ       U      ــ      ــ

    وز       مَن    جَـ    فا       نَـ       يا        يد     دا      نم    كِ    نيـ      ك     دا       ني

      ــ       ــ       U     ــ        U       ــ        ــ     ــ     ــ        U     ــ        U     ــ       ــ

       مفعول                فاعلاتن                          مفعول                 فاعلاتن

بحر : مضارع مثمن اخرب    

يا     مستفعلن             فعولن                            مستفعلن              فعولن

وزن دوري دارد بين نيم مصراع ها ، مي توان مكث كرد . اركان متناوب دارد تعداد هجاي هر مصراع زوج و نيم مصراع فرد است . هجاي پاياني نيم مصراع ها در حكم هجاي پاياني مصراع و هميشه بلند محسوب مي شود .

هر چند نمي سوزد بر من دل سنگينت               گويي دل من سنگي ست در چاه زنخدانت      « سعدي »

    هر      چنـ     د       نِـ      مي      سو      زد         بَر      مَن      دِ      لِ       سَنـ      گيـ      نت

      ــ       ــ        U        U      ــ       ــ       ــ         ــ      ــ           U       U        ــ        ــ‌       ــ

    گو      يي      دِ       لِ      مَن      سَنـ     گيست    در     چا      هِ       ز        نخـ       دا       نت        

       ــ      ــ        U        U       ــ       ــ        ــ        ــ     ــ          U       U        ــ        ــ       ــ

       مفعول                   مفاعلين                             مفعول                  مفاعلين

بحر : مضارع مثمن اخرب يا مستفعل مفعولن ـ مستفعل مفعولن

وزن دوري دارد ، در نيم مصراع مكث بالقوهُ و بالفعل وجود دارد ـ هجاي پاياني نيم مصرع كشيده است ولي مثل پايان مصراع فقط بلند محسوب مي شود ـ تعداد هجاهاي تمام مصراع 14 تاست ـ وزن متناوب دارد .

چون است حال بستان اي باد نو بهاري            كز بلبلان برآمد فرياد بي قراري      « سعدي »

    چُو       نسـ       ت       حا      لِ       بُسـ      تان       اي      با      دِ      نو      بَـ      ها      ري

       ــ‌        ــ           U        ــ       U        ــ       ــ         ــ     ــ          U      ــ       U     ــ       ــ

    كز        بُلـ        بُـ         لان     بَـ       را        مَد       فَر      يا      دِ      بي     قَـ     را       ري

      ــ        ــ           U         ــ        U       ــ        ــ       ــ      ــ         U      ــ      U      ــ       ــ

       مفعول                              علاتن                         مفعول                 فاعلاتن

يا     مستفعلن                           فعولن                         مستفعلن              فعولن

بحر : مضارع مثمن اخرب

وزن دوري دارد چون در نيم مصـراع مكث دارد ـ هجاي كل مصراع زوج است ـ وزن متناوب دارد ـ هجاي پاياني نيم مصراع همانند پايان مصراع هميشه بلند محسوب مي شود .

3 –

اي چرخ فلك خرابي از كينه ي توست             بيـداد گري پيشـه ي ديرينه ي توست

وي خـاك اگر سينـه ي تـو بشكافنـد             بس گوهر قيمتي كه در سينه ي توست

    اي      چَر      خِ      فَـ     لك      خَـ     را      بي      يز      كيـ      نِـ      يِ       تُست

     ــ       ــ         U      U      ــ         U     ــ        U       ــ      ــ         U      U         ــ

       مستفعل                         فاعلات                           مستفعل                       فع

    بيـ      دا       د      گ      ري       پيـ     شِـ    ي       ديـ      ريـ     نِـ      يِ       تُست

     ــ      ــ         U       U       ــ        ــ        U     U        ــ       ــ       U       U         ــ

        مستفعل                         مستفعل                              مستفعل                  فع

 

    وي     خا     ك     اَ       گر      سيـ       نِـ      ي       تُ        بِشـ        كا          فَند

     ــ      ــ       U     U       ــ       ــ           U       U        U        ــ          ــ          ــ

        مستفعل                      مستفعل                            مفعولن                     فع

بَس      گو      هَـ      رِ       قيـ      مَـ      تي      كِ       در      سيـ      نِ      يِ      تُست

 ــ        ــ        U       U       ــ        U       ــ        U        ــ       ــ         U        U        ــ

    مستفعل                         فاعلات                             مستفعل                        فع

 

مرغي ديـدم نشستـه بر باره ي توس            در پيش گـرفتـه كلّـه ي كي كاووس

با كلّه همي گفت كه افسوس افسوس            كو بانگ جرس ها و كجا ناله ي كوس

    مُر       غي       ديـ       دم      نِـ      شَسـ      تِ       بَر       با       رِ      يِ       توس

     ــ       ــ         ــ        ــ          U        ــ         U       ــ       ــ        U      U         ــ

         مفعولن                      فاعلات                             مستفعل                       فع

 


    دَر      پيـ      ش      گِـ      رِفـ      تِ       كلـ      لـ      يِ      كي      كا       ووس

     ــ      ــ         U         U       ــ       U         ــ       U       U       ــ       ــ        ــ

      مستفعل                           فاعلات                            مفعولن                فع

 

    با      كلـ      لِـ      هـ      مي      گُفـ     ت     كِ      افـ      سو      سَف       سوس

    ــ      ــ         U      U        ــ       ــ        U       U       ــ      ــ        ــ          ــ

       مستفعل                         مستفعل                         مفعولن                   فع

 

    كو       بان       گ      جَـ      رس       ها       و      كُـ      جا      نا      لِـ      يِ      كوس

     ــ       ــ            U       U        ــ        ــ        U       U       ــ      ــ      U       U        ــ

       مستفعل                              مستفعل                          مستفعل                     فع

 

هر سبزه كه بر كنار جويي رُسته است          گـويي ز لب فرشتـه خويي رستـه است

پا بـر سـر سبــزه تا به خـواري ننهي           كان سبزه ز خاك لاله رويي رسته است     « خيام »

    هر      سَبـ      زِ     كِـ      بر     كـ     نا     ر      جو     يي      رُسـ      تَست

     ــ       ــ          U     U      ــ      U     ــ     U       ــ      ــ       ــ        ــ

       مستفعل                         فاعلات                     مفعولن                فع

 

    گو      يي      ز      لَـ      بِ      فـ    رِشـ     تِ       خو      يي      رُسـ     تَست

     ــ      ــ         U      U      ــ       U      ــ       U        ــ      ــ        ــ        ــ

       مستفعل                       فاعلات                           مفعولن                  فع

 

    پا       بَر      سَـ     رِ      سَبـ      زِ      تا      بِ      خا      ري      نَـ     نِـ     هي

     ــ       ــ        U     U       ــ        U     ــ       U       ــ       ــ        U      U     ــ

      مستفعل                         فاعلات                         مستفعل                    فع

 

    كان      سَبـ     زِ     زِ      خا     ك      لا      لِ       رو      يي      رُس      تست

      ــ        ــ        U    U      ــ       U      ــ       U        ــ      ــ        ــ        ــ

        مستفعل                        فاعلات                        مفعولن                  فع

4 –  

الف ) مي تراود مهتاب

    مي      تَ     را      ود       مَهـ     تاب

    ــ        U      ــ      ــ        ــ      ــ

        فاعلاتن                        فع لن

 

مي درخشد شبتاب

    مي     دِ      رَخـ     شَد      شَبـ     تاب

    ــ       U      ــ       ــ       ــ        ــ

       فاعلاتن                         فع لن

 

مانده پاي آبله از راه دراز

    مان       دِ      پا      يا       بـ      لِـ      از      را       هِ      دِ     راز

     ــ         U      ــ      ــ       U       U      ــ      ــ       U      U     ــ

     فاعلاتن                         فعلاتن                          فعلن

 

بر دم دهكده مردي تنها

    بَر      دَ      م       دِهـ      كَـ      دِ       مَر      دي        تَنـ      ها

     ــ      U      U       ــ         U       U       ــ      ــ          ــ      ــ

       فاعلاتن                         فعلاتن                               فع لن

 

كوله بارش بر دوش

    كو       لِـ       با       رَش       بَر      دوش

    ــ        U       ــ       ــ        ــ       ــ

       فاعلاتن                             فع لن

دست او بر در ، مي گويد با خود

    دَسـ       تِ       او       بَر       دَر       مي     گو      يَد      با       خُد

     ــ          U       ــ       ــ       ــ       ــ       ــ      ــ      ــ      ــ

         فاعلاتن                             مفعولن                   مفعولن

 

غم اين خفته ي چند

    غَـ       مِ       اين       خُفـ      تِ      يِ       چند

     U U                 ــ        ــ           U       U          ــ

        فعلاتن                             فعلن

 

خواب در چشم ترم مي شكند .

    خا      ب      در      چَشـ      م       تَ      رَم      مي       شِـ      كَـ     نَد

     ــ        U      ــ        ــ           U        U       ــ      ــ         U        U      ــ

        فاعلاتن                            فعلاتن                            فعلن

( نيما يوشيج )

ب )

با تمام زودها و ديرها ملول و قهر بود

    با    تَـ     ما      مِ       زو    د     ها     وُ     ديـ      ر      ها      مَـ      لو     لُ      قَهـ     ر       بود

    ــ     U     ــ       U      ــ     U     ــ     U      ــ       U      ــ       U      ــ      U       ــ      U       ــ

      فاعلات                         فاعلات                          فاعلات                      فاعلات                     فع

 

ساعت بزرگ    ؟ ؟ ؟ ؟

    سا      عت      بُـ     زُرگ          ظاهراً بايد شعر به صورت زير باشد

 

ساعت بزرگِ شهر

    سا      عَـ      تِ      بُـ      زُر      گِ      شهر

     ــ        U      ــ        U      ــ        U       ــ

        فاعلات                           فاعلن

 

ساعت يگانه اي كه راست گويِ دهر بود

    سا      عَـ     تِ     يِـ      گا     نِـ     اي      كِ     را      ست     گو     يِ      دهـ      ر     بود

    ــ        U     ــ U              ــ U           ــ          U     ــ        U       ــ       U      ــ         U     ــ

         فاعلات                      فاعلات                       فاعلات                            فاعلن

 

ساعتي كه طرفه تيك و تاك او

    سا     عَـ     تي      كِ      طُر     فِـ     تيـ     كُ     تا      كِ      او

    ــ       U     ــ          U       ــ       U      ــ       U     ــ       U      ــ

          فاعلات                       فاعلات                        فاعلن

 

ضرب نبض شهر بود

    ضَر      بِ      نَبـ      ضِ       شهـ      ر       بود

      ــ        U       ــ        U         ــ         U       ــ

       فاعلات                               فاعلن

 

دنگ دنگ زنگ او بلند

    دِنـ      گ      دِنـ     گ      زنـ     گِ      او      بُـ      لَند

    ــ U                 ــ        U       ــ       U       ــ       U      ــ

        فاعلات                            فاعلات                    فع

 

با زويش دراز

    با     زو      يَش      دِ      راز

    ــ      U       ــ        U       ــ

     فاعلات                        فع

 

تا فرودتر فرود

    تا      فُـ     رو      د      تَر      فُـ      رود

    ــ      U      ــ       U      ــ       U       ــ

       فاعلات                       فاعلن

 

 

تا فراز تر فراز

    تا      فَـ     را      ز       تر      فَـ     راز

     ــ       U    ــ        U      ــ      U      ــ

      فاعلات                        فاعلن

( م . اميد )

پ )

در آستان غروب

    دَ      را       سـ     تا      نِ      غُـ      روب

    U     ــ          U     ــ       U       U        ــ

     مفاعلن                          فعلن

 

بر آبگون به خاگستري گرانيده

    بَـ      را      ب      گو     نِ       بِـ      خا      كِسـ      ت      ري      گِ      را       نيـ       دِ

    U      ــ U               ــ U         U               ــ       ــ U                    ــ U                ــ       ــ       ــ

      مفاعلن                         فعلاتن                             مفاعلن                            فع لن

هزار زورق شوم و سياه مي گذرد

    هِـ      زا      ر      زُر      رَ       قِ       شو      مُ       سِـ      يا      ه       مي      گُـ      ذَ      رَد

      U      ــ U             ــ       U U                ــ      ــ          U      ــ       U       ــ        U      U      ــ

      مفاعلن                        فعلاتن                             مفاعلن                           فعلن

 

نه آفتاب ، نه ماه

    نَـ      آ      فـ      تا      ب      نَـ      ماه

     U     ــ       U      ــ      U        U      ــ

      مفاعلن                        فعلن

 

بر آبدان سپيد

    بَـ      را      ب       دا       نِ        سَـ      پيد

    U      ــ        U       ــ        U          U        ــ

     مفاعلن                             فعلن

 

هزار زورقِ آوازه خوان شوم و سياه

    هِـ     زا     ر      زو     رَ     قِ      آ      وا      ز      خا     نِ      شو     مُ      سِـ     ياه

     U     ــ      U     ــ      U     U      ــ     ــ        U      ــ      U      ــ       U       U      ــ

      مفاعلن                     فعلاتن                      مفاعلن                        فعلن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
بنام خداوند جان وخرد

هدف از ایجاد این وبلاگ موضوعات زیر می باشد:

۱-برنامه حضور گروه در سازمان

۲-شماره تلفن تماس با گروه

۳-معرفی سایتهای موجود در گروه درسی ادبیات فارسی

۴-معرفی نرم افزارهای موجود در درس زبان و ادبیات فارسی

۵-نتایج نقد وبررسی کتب درسی

۶-نظر خواهی از همکاران در موضوعات مختلف

۷-بارم بندی وبودجه بندی کتب درسی

۸-معرفی استانداردها

۱۰-فراخوان مسابقه

۱۱لیست منابع علمی در گروه

۱۲-عناوین شاخصهای ارزیابی کلاس دبیر

اعضای گروه:

1-رحیم تبریزی ، سر گروه

2-غلامحسین فرشباف زیرک کار ، عضوگروه

3-حکیمه خوش نظر ،عضو گروه

 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM